Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (02-05-2018) [2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες]  

   περισσότερα...

[Προκήρυξη]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (29-03-2018) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος ADRION]  

   περισσότερα...

[Πρόσκληση]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-03-2018) [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018]

   περισσότερα...

[Έντυπα Πρόσκλησης]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (21-03-2018) [Νέα Έκδοση Εντύπου - Δ3-01-Δ-16 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Έκδοση 3)]

   περισσότερα...

[Νέα Έκδοση Εντύπου]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (13-02-2018) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Φεβρουάριος 2018]  

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (09-02-2018) [Μεθοδολογία Υπολογισμού Ωρομισθίων και των Ορίων Απασχόλησης]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (01-02-2018) [Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (23)

(17-10-2017)[Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων, Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕΠ και Εντύπων] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (21-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (19) (28-06-2017) [Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (06-06-2017) [Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αριθμό τεύχους προκήρυξης 6(ΕΛΚΕ)/2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 60366) και Αριθμ.Πρωτ.2491/22-06-2018, με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου», η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #165.000€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #133.064,52€# εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, ΦΠΑ: #31.935,48€# τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά) για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» με κωδικό MIS 5009882 και κωδικό ΕΛΚΕ 81440. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας Χρηματοδότησης Γ.Γ. ΥΠΕΘ)

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2476/21-06-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου «Grasping Innovation in Europe through a closer iNterAction between Heis and Smes (GIENAHS)», με κωδικό ΕΛΚΕ 81010 που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Erasmus PLUS, στο πλαίσιο της Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action Type: Knowledge Alliances for higher education το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση με Project Number: 588071-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2475/21-06-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου «225 – Quality Network on Sustainable Tourism (QNeST)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VB Adriatic Ionian programme 2014-2020 (Adrion), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Ελλάδας (Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 80710 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2459/20-06-2018, για «Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίου», για την υλοποίηση του έργου «OLIVE_CULTURE - Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προϊόντων και υποστήριξης των σχετικών ΜΜΕ» με κωδικό ΕΛΚΕ 80820 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #2.000,00€# (δύο χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2453/20-06-2018, για «Προμήθεια  Εξοπλισμού γραφείου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οργάνων και Αναλωσίμων Εργαστηρίου», για την υλοποίηση του έργου «OLIVE_CULTURE - Συμβολή στην ενίσχυση του ελαιοκομικού τομέα μέσω της προώθησης πιστοποιημένων ορθών καλλιεργητικών πρακτικών, εφαρμογής τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας, δημιουργίας καινοτόμων τοπικών προϊόντων και υποστήριξης των σχετικών ΜΜΕ» με κωδικό ΕΛΚΕ 80820 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #14.850,00€# (δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2447/20-06-2018, για «Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων», για τη συμπλήρωση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Ακοολογίας-Νευροωτολογίας του Τμήματος Λογοθεραπείας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2018» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 11350. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #11.000,00€# (έντεκα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2431/19-06-2018, για «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2017-2018 TENDON THERAPY TRAIN» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου, με κωδικό ΕΛΚΕ 80102, με υπεύθυνο τον κο Σκούφο Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Το συνολικό της προμήθειας ανέρχεται σε #1.023,00€# (χίλια είκοσι τρία ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό τεύχους προκήρυξης 5(ΕΛΚΕ)/2018 και Αριθμ.Πρωτ.2223/11-06-2018, με σφραγισμένες προσφορές (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής) για «Προμήθεια Ηλεκτρονικού & Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Γραφικής Ύλης, Εργαλείων και Αναλωσίμων», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «IR2MA - Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014‐2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης‐ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΕΛΚΕ  80460. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #44.130€# (σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #35.588,71€# (τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οχτώ  ευρώ και εβδομήντα ένα  λεπτά) ΦΠΑ :  #8.541,29€#  (οχτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά)  

   περισσότερα...

- [ΠΕΡΙΛΗΨΗ]

- [ΤΕΥΔ]

- [ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑ ΣΤ)]

- [Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς]