Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-03-2018) [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018]

   περισσότερα...

[Έντυπα Πρόσκλησης]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (21-03-2018) [Νέα Έκδοση Εντύπου - Δ3-01-Δ-16 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Έκδοση 3)]

   περισσότερα...

[Νέα Έκδοση Εντύπου]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (13-02-2018) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Φεβρουάριος 2018]  

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (09-02-2018) [Μεθοδολογία Υπολογισμού Ωρομισθίων και των Ορίων Απασχόλησης]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (01-02-2018) [Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (23)

(17-10-2017)[Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων, Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕΠ και Εντύπων] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (21-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (19) (28-06-2017) [Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (06-06-2017) [Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.1075/20-03-2018, για «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Quality Network on Sustainable Tourism» (QNeST) (Ποιοτικό Δίκτυο για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη) με κωδικό ΕΛΚΕ 80710, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ADRION PROGRAMME 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #8.800,00€# (οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με αριθμό τεύχους προκήρυξης 2(ΕΛΚΕ)/2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 54632) και Αριθμ.Πρωτ.835/07-03-2018, με το σύστημα των σφραγισμένων εγγράφων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας», η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ #173.000€#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #139.516,13€# εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά, ΦΠΑ: #33.483,87€# τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) για την υλοποίηση του Υποέργου 2 της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5006503 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ [Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε μία από τις ομάδες Α, Β είτε και για τις δύο ομάδες (Α και Β)] 

   περισσότερα...