Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (14) (29-07-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

   περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (10) (04-07-2016) [Κατάθεση Εντύπων Υποβολής Προτάσεων προς Έγκριση από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (9) (30-06-2016) [Νέες Εκδόσεις Εντύπων Δ3-05-Δ-08, Δ3-05-Δ-09, Δ5-02-Ο-07 και Δ5-02-Ο-08]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (06-06-2016) [Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (31-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (29-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020]

   περισσότερα...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Αριθμ.Πρωτ.2242/29-08-2016, την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής στο κτίριο του Διοικητηρίου

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2199/23-08-2016, για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Εκτυπώσεων» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10352. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 ευρώ)

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2196/23-08-2016, για την «Προμήθεια εκτυπωτή Laser» για τις για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ISECRET Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγηση της Επάρκειας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10329, στα πλαίσια του Προγράμματος «Erasmus+», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900,00€)

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2131/02-08-2016,

για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της πράξης με τίτλο 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε

Νέους Επιστήμονες

Κατόχους Διδακτορικού 

στο ΤΕΙ Ηπείρου», με κωδ.

ΟΠΣ 5001382, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 

2014‐2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

από Εθνικούς Πόρους

   περισσότερα...

[Έντυπο Αίτησης]