Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

   περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (10) (04-07-2016) [Κατάθεση Εντύπων Υποβολής Προτάσεων προς Έγκριση από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (9) (30-06-2016) [Νέες Εκδόσεις Εντύπων Δ3-05-Δ-08, Δ3-05-Δ-09, Δ5-02-Ο-07 και Δ5-02-Ο-08]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (06-06-2016) [Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (31-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (29-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020]

   περισσότερα...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2078/27-07-2016, για την «Προμήθεια υπηρεσιών διεξαγωγής εκδηλώσεων» για τις για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ISECRET Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγηση της Επάρκειας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μηχανικών Λογισμικού» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10329, στα πλαίσια του Προγράμματος «Erasmus+», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Η Πρόσκληση διαρθρώνεται ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α΄: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΩΝ (Προϋπολογισμού 280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΟΜΑΔΑ Β΄: ΓΕΥΜΑ (Προϋπολογισμού 270,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΔΕΙΠΝΟ (Προϋπολογισμού 320,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΜΠΟΥΦΕ-ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προϋπολογισμού 290,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε χίλια εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00€)

   περισσότερα...