Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (02-05-2018) [2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες]  

   περισσότερα...

[Προκήρυξη]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (29-03-2018) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος ADRION]  

   περισσότερα...

[Πρόσκληση]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-03-2018) [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018]

   περισσότερα...

[Έντυπα Πρόσκλησης]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (21-03-2018) [Νέα Έκδοση Εντύπου - Δ3-01-Δ-16 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Έκδοση 3)]

   περισσότερα...

[Νέα Έκδοση Εντύπου]


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (13-02-2018) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Φεβρουάριος 2018]  

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (09-02-2018) [Μεθοδολογία Υπολογισμού Ωρομισθίων και των Ορίων Απασχόλησης]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (01-02-2018) [Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (23)

(17-10-2017)[Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων, Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕΠ και Εντύπων] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (21-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (19) (28-06-2017) [Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (06-06-2017) [Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.3246/20-08-2018, για την «Προμήθεια Υπηρεσιών  Προβολής και Διαφήμισης» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών    Σπουδών Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ( Β' Κύκλος Σπουδών 2016-2018)» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 11352. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #600,00€# (εξακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.3245/20-08-2018, για «Προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης συνάντησης εταίρων, υπηρεσιών μεταφορών και υπηρεσιών  μελετών», για την υλοποίηση του έργου «Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)» (Διατροπική Διασυνδεσιμότητα επιβατών ανάμεσα σε Λιμάνια και Αεροδρόμια) με κωδικό ΕΛΚΕ 80740 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG ADRION PROGRAMME 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #7.900,00€# (επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων

   περισσότερα...

[Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.3243/20-08-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ερευνητή - συνεργάτη για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 81211 και Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βάρρα Γρηγόριο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]