Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (06-06-2016) [Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (31-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (29-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (13-04-2016) [1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (05-04-2016) [Αμοιβές μελών ΕΠ από προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (17-03-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (07-03-2016) [Νέο Ανώτατο Όριο Πάσης Φύσεως Αποδοχών και Πρόσθετων Αμοιβών ή Απολαβών ή Συντάξεων] 

περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (1) (29-02-2016) [Νέες διαδικασίες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός] 

 περισσότερα...

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόχειρος Διαγωνισμός, με αριθμό τεύχους προκήρυξης 6(ΕΛΚΕ)/2016 και Αριθμ.Πρωτ.1575/28-06-2016, με σφραγισμένες προσφορές (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ) για «Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 11.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [ΟΜΑΔΑ Α’: προϋπολογισμός 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ΟΜΑΔΑ Β’: προϋπολογισμός 2.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ΟΜΑΔΑ Γ’: προϋπολογισμός 500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ΟΜΑΔΑ Δ’: προϋπολογισμός 2.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π. Ο. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περιοχή του Αμβρακικού κόλπου με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)» του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υπεύθυνο τον κο Σκούφο Ιωάννη και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 15272

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.1497/22-06-2016, για προμήθεια αναλωσίμων προσδιορισμού ιόντων νερού, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «H ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση» - Υποέργο 5 «Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των εισροών των αποστραγγιστικών τάφρων στον Αµβρακικό και συμβολή τους στην ανάπτυξη της ανοξικής ζώνης» και κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10712, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) για την προστασία των υδάτων / Πρόγραμμα GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων / Πρόσκληση GR02.03 - Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (776,69€)

   περισσότερα...