Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (21) (24-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI CBCMED]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (21-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (19) (28-06-2017) [Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (18) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Ιούνιος 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (06-06-2017) [Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (30-05-2017) [Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ: Νέες Εκδόσεις Εγχειριδίου και Συχνών Ερωτήσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (15) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Μάιος 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (02-03-2017) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (10) (24-02-2017) [Παράταση της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 34 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (9) (24-02-2017) [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (19-12-2016) [Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού - Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2722/25-07-2017, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης-Αναλωσίμων H/Y-ΤΟΝΕΡ» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρήση καινοτόμου διατροφικού μέσου (Typlex™) για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 80260. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται 434,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2673/21-07-2017, για την «Προμήθεια Υλικών και Υπηρεσιών ανακαίνισης γραφείου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ERASMUS PLUS KA1» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10130. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε 951,79€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2667/21-07-2017, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έξι (6) ερευνητές - συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Tμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, διασυνδεδεμένη με το ωράριο του Εργαστηρίου, το οποίο βρίσκεται στους Κωστακιούς Άρτας, για την υλοποίηση του Έργου «Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation» με κωδικό ΕΛΚΕ 80760 και Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.2602/18-07-2017, για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Π.Μ.Σ. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 10352. Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

   περισσότερα...