Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (27) (04-12-2017) [1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού Μεγάλης Αξίας]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (26) (29-11-2017) [Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (25) (02-11-2017) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων - Νοέμβριος 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (24) (24-10-2017) [Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων (ΠΣΚΕ) – Πρόσκληση 44 της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (23)

(17-10-2017)[Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων, Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕΠ και Εντύπων] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (21) (24-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI CBCMED]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (21-07-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για Ερευνητικά Έργα στους Τομείς Αγροδιατροφής, Δημιουργικής Βιομηχανίας, ΤΠΕ, Υγείας και Βιοτεχνολογίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (19) (28-06-2017) [Χρήση Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (06-06-2017) [Επικαιροποίηση των Διαδικασιών Ανάθεσης Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών – Τροποποίηση – Εισαγωγή Τυποποιημένων Εντύπων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.253/18-01-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Συνεργάτη για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2018», με κωδ. ΕΛΚΕ 11352

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.241/17-01-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ερευνητές - συνεργάτες για την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 80890 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.88/09-01-2018, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρείς (3) ερευνητές - συνεργάτες για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων για εκπαίδευση διδακτόρων στη Βιομηχανία 4.0 (Tiphys)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, με κωδικό ΕΛΚΕ 80970 και Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]