Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (14) (18-05-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Έργων του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (30-03-2017) [Αμοιβές Εξωτερικών Συνεργατών ΕΛΚΕ - Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 σε συμβάσεις ανάθεσης έργου]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (16-03-2017) [Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (02-03-2017) [Ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (10) (24-02-2017) [Παράταση της υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 34 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (9) (24-02-2017) [Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2017]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (8) (21-02-2017) [Προσκόμιση Παραστατικών Δαπανών των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (7) (21-02-2017) [Διευκρίνιση για την πρόβλεψη των γενικών εξόδων κατά την υλοποίηση των έργων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (21-02-2017) [Θεώρηση και έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων και Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. όταν ασκούν επιτήδευμα]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (5) (01-02-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (4) (01-02-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (3) (01-02-2017) [Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (2) (18-01-2017) [1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (1) (18-01-2017) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού –Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (20) (19-12-2016) [Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη Ερευνητών με έμφαση στους Νέους Ερευνητές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού - Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»] 

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις