Ενημερωτικά δελτία


 

- Ενημερωτικό δελτίο (18) (25-10-2016) [Ενημέρωση επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (17) (10-10-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (16) (10-10-2016) [Αποστολή Στοιχείων προς Υπογραφή Συμβάσεων]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (15) (10-10-2016) [Πιστοποίηση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ κατά ΕΛΟΤ 1429:2008]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (14) (29-07-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (13) (20-07-2016)

[Απόδοση στον ΕΛΚΕ ποσοστού επί της αμοιβής των μελών Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που πηγάζει από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας]

 περισσότερα...

- Ενημερωτική επιστολή

- Έντυπο δήλωσης στοιχείων


 

- Ενημερωτικό δελτίο (12) (19-07-2016) [Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (11) (19-07-2016) [Πιστοποίηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ-1429, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3]

 περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (10) (04-07-2016) [Κατάθεση Εντύπων Υποβολής Προτάσεων προς Έγκριση από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών]

     περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (9) (30-06-2016) [Νέες Εκδόσεις Εντύπων Δ3-05-Δ-08, Δ3-05-Δ-09, Δ5-02-Ο-07 και Δ5-02-Ο-08]

   περισσότερα...


 

- Ενημερωτικό δελτίο (6) (29-05-2016) [Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020]

   περισσότερα...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία νέα -  ανακοινώσεις

  

- Γνωστοποίηση Δημόσιας Κλήρωσης Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων, Αριθ.Πρωτ.3126/27-10-2016

   περισσότερα...


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.3051/25-10-2016, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (δύο άτομα), για την υλοποίηση του Έργου «ERASMUS+» με κωδικό Συμβολαίου 2016-1-EL01-KA103-022709 και κωδ. ΕΛΚΕ 130, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ και Υπεύθυνο τον κ. Γκανά Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή 

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]


 

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αριθμ.Πρωτ.3049/25-10-2016, για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) προπτυχιακών και επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμ. Λογοθεραπείας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες υποστήριξης της διεξαγωγής της έρευνας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες στην έρευνα (νήπια και γονείς) για τις ανάγκες του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2014-2016 του έργου ILearnRW», κωδ. ΕΛΚΕ 80140 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με Υπεύθυνη την κα Ζακοπούλου Βικτωρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

   περισσότερα...

[Έντυπο υποβολής πρότασης]